Stipendijas

Stipendijas

Kam stipendija var tikt piešķirta?

Ja Tu esi vecumā no 16 līdz 24 gadiem un mācies kādā no profesionālās izglītības skolām. Priekšroka tiek dota tiem jauniešiem, kas izvēlējušies mācīties profesionālās izglītības programmās, kuras tiek apgūtas kopā ar vidējo izglītību (4 mācību gadi).

Lai iegūtu stipendiju Tavai vidējai atzīmei jābūt 6,00 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
•    Tu esi no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
•    Tu esi bārenis vai dzīvo ārpusģimenes aprūpē (aizbildniecība, audžuģimene, institūcija)
•    Tu esi no daudzbērnu ģimenes

Kādi dokumenti Tev jāiesniedz?

•    Curriculum Vitae (CV)
•    Motivācijas vēstule
•    Apliecība par vispārējo pamatizglītību un Sekmju izraksts vai iepriekšējā mācību gada Skolas    apstiprināts Sekmju izraksts, ja stipendijai piesakies jau mācoties profesionālajā skolā
•    Izziņa no profesionālās izglītības skolas par uzņemšanu mācību iestādē un konkrētā mācību programmā
•    Izziņa no pašvaldības par ģimenes sastāvu un materiālo stāvokli
•    Rekomendācija - no skolas (direktora, direktora vietnieka mācību darbā vai klases audzinātāja)
•    Otra rekomendācija, ja vēlies, ka kāda Tevis paša izvēlēta persona raksta rekomendāciju

Kā stipendija tiek piešķirta?

•    Stipendijai var pieteikties visa gada laikā
•    Tavu pieteikumu izskata un lēmumu pieņem Dzīvesprieka valde
•    30 dienu laikā Tu saņemsi rakstisku lēmumu uz e-pastu 

Kādām izmaksām stipendija paredzēta?

Stipendija paredzēta ceļa, dzīvošanas, ēšanas un skolas materiālu izdevumu segšanai.

Katrs stipendiāts tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem un saņem veselības apdrošināšanas karti. Šo atbalstu Tev nodrošina Dzīvesprieka ilggadējais sadarbības partneris un atbalstītājs IF Latvija.  

Kādi noteikumi ir stipendiātam?

•    Ar Tevi tiek slēgts līgums
•    Stipendija Tev tiek piešķirta uz vienu mācību gadu, ja mācību gada laikā Tu esi izpildījis līguma nosacījumus, stipendija tiek pagarināta uz katru nākamo mācību gadu
•    Tu katru mēnesi iesniedz atskaiti par mācību rezultātiem un sasniegumiem
•    Tev piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja neesi izpildījis kādu no līguma noteikumiem

Dokumenti jāiesniedz personīgi (iepriekš vienojoties par laiku) vai nosūtot pa pastu!

Adrese: Biedrība „Asociācija „Dzīvesprieks””, Raudas iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Kontaktpersona: Līga Landiša
Mob. tālrunis: 26512524 vai e-pasts liga@dzivesprieks.lv